O projekcie

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” oraz Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi) stanowią podstawowe moduły Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji Region@lnej i N@ukowej. Powstają one w ramach projektu „Biblioteka cyfrowa”, realizowanego w Książnicy Pomorskiej. Projekt finansowany jest w całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Współrealizatorami projektu są z członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, w skład którego wchodzą biblioteki:

 • Akademii Morskiej
 • Pomorskiej Akademii Medycznej,
 • Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zbiory przyrodnicze
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zbiory techniczne,
 • Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Politechniki Koszalińskiej,
 • Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
 • Koszalińska Biblioteka Publiczna,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu.

Misją Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej jest współuczestnictwo bibliotek w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie zasobów informacyjnych oraz rozszerzanie zakresu usług elektronicznych zapewniających mieszkańcom naszego regionu wolny dostęp do narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych.

Zadaniem ZSIReN@ jest:

 • ochrona narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego,
 • archiwizacja najcenniejszych zbiorów,
 • rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów, zapewniających wolny dostęp do zasobów informacyjnych, naukowych oraz regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego,
 • wspierania procesu e-learningu,
 • wspieranie rozwoju miasta i regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

W ramach prac związanych z tworzeniem ZBC Pomerania przenoszonych jest na zapis cyfrowy kilkaset tysięcy stron cennych dokumentów, stanowiących regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe, dorobek naukowy pracowników zachodniopomorskich uczelni. Zbiory te są opracowywane i udostępniane online w Internecie. W zbiorach ZBC „Pomerania” znajdą się między innymi:

 • narodowy zasób dziedzictwa kulturowego - wybrane zabytki piśmiennictwa (stare druki, rękopisy), dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, ryciny) znajdujące się w posiadaniu bibliotek publicznych Szczecina, Koszalina oraz innych bibliotek regionu;
 • pomeranika – zabytki piśmiennictwa regionalnego (stare druki, rękopisy) dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, ryciny), książki i czasopisma regionalne oraz współczesne tzw. dokumenty życia społecznego - ulotki, katalogi wystaw, afisze, plakaty;
 • pełne teksty (zasobów archiwalnych i bieżący) dokumentów urzędowych, przepisów prawa lokalnego - uchwały rad miast, powiatów, Sejmiku, programy, strategie, itp. (tworzone przez Urzędy Miast, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski);
 • biuletyny informacyjne np.. gmin, miast, powiatów, urzędów oraz prasa lokalna.

Jedną z ważniejszych kolekcji stanowią materiały edukacyjne: „Nauka i dydaktyka”, gdzie znajdują się artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, projekty badawcze realizowane z funduszy Unii Europejskiej, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich.

ZBC Pomerania zostanie dołączona do Federacji Bibliotek Cyfrowych udostępniającej zasoby największych polskich bibliotek cyfrowych oraz europejskiej biblioteki cyfrowej EuropeanaLocal, tworzonej w ramach projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu eContentPlus.

Drugie zadanie realizowane w ramach projektu to Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi). Jego zadaniem jest scalenie rozproszonych zasobów informacyjnych, katalogów online, naukowych bazy danych, czasopism elektronicznych, bibliografii regionalnych tworzonych w różnych komputerowych systemach bibliotecznych w Książnicy Pomorskiej oraz bibliotekach akademickich i publicznych województwa. Za pomocą tej platformy scalone zostaną również elektroniczne zasoby informacyjne innych polskich i zagranicznych bibliotek. Udostępniane one będą za pośrednictwem jednolitej platformy cyfrowej, która umożliwi jednoczesne przeszukiwanie wszystkich zasobów będących w posiadaniu bibliotek Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Regionalna platforma cyfrowa powstaje w oparciu o system, który wdrożony został w wielu bibliotekach naukowych na całym świecie. Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie oraz adaptacja tego systemu dla potrzeb polskich bibliotek.

więcej informacji...

RoK@Bi

Portal elektronicznych zasobów bibliotek Szczecina
Portal elektronicznych zasobów bibliotek województwa zachodniopomorskiego
Portal elektronicznych zasobów bibliotek polskich i zagranicznych

ZBC "Pomerania"